ཤོག་གྲངས། 
ཡན་ལག་དཀར་ཆག ཀློག་གྲངས།
གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་གི་ཕན་ཡོན་མོས་ལྡན་དགའ་བའི་དབྱར་རྔ་བཞུགས་སོ།། 898
རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་གི་ཁ་སྐོང་ལྡུམ་བུའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ།། 441
གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་གྲངས་ངེས་བརྟག་པ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།། 354
རིན་ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་མོའི་ཟིན་བྲིས་བརྟན་གཡོའི་བཅུད་བསྡུས་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་བཞུགས་སོ།། 464
རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་གི་སྔོན་བྱུང་གླེང་གཞི་བཞུགས་སོ།། 421
འབམ་བཅོས་ཚེ་འཛིན་སྲོག་སྐྱོབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 487
ཉེར་ལྔ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་སྦྱོར་བ་རིན་ཆེན་སྲོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 1218
རིམས་བཅོས་གུད་དུ་བཀོལ་བ་རིན་ཆེན་སྲོག་གི་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 450
༄༅། །འབྲི་གུང་འཆི་མེད་རིལ་བུ་བཞུགས་སོ།། 389
༄༅། །གསོ་རིག་ནོར་བུའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 709